زندگی نامه ونجلیس و آثار آن

زندگی نامه ونجلیس و آثار آنزندگی نامه ونجلیس و آثار آن

نرم افزار زندگی نامه ونجلیس و آثار آن، یک مجموعه از زندگی نامه و موسیقی های ونجلیس، موسیقی دان برجسته دنیا می باشد. در این مجموعه به طور جامع به شیوه زندگی ونجلیس و آثار هنر موسیقی او پرداخته شده است.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف