آموزش ساخت میوه های حجمی

آموزش ساخت میوه های حجمی، مجموعه ای با تدریس مهرانگیز صمیمی است. در این مجموعه ساخت ماکت برخی میوه ها، طریقه روکش کردن آنها، خمیرکشی و رنگ آمیزی روکش ها و کرکی کردن میوه های پرزدار آموزش داده می شود.

185,000 ریال200,000 ریال

صاف