تاریخچه سبک باروک و موسیقی باروک

تاریخچه سبک باروک و موسیقی سبک باروکتاریخچه سبک باروک و موسیقی سبک باروک

مجموعه تاریخچه سبک باروک و موسیقی باروک یک نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای برترین موسیقی دانان جهان می باشد که به طور مفصل به بیان تاریخچه سبک باروک و گردآوری موسیقی هایی با سبک باروک پرداخته است.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف