زندگی نامه کیتارو موسیقی دان برتر جهان

زندگی نامه کیتارو موسیقی دان برتر جهانزندگی نامه کیتارو موسیقی دان برتر جهان

زندگی نامه کیتارو موسیقی دان برتر جهان، مجموعه ای از عکس ها، آثار و همچنین زندگی نامه این موسیقی دان برتر جهان می باشد. شعار کیتارو در این است که من هیچ تحصیلی از موسیقی ندارم اما طبیعت به من روح و جان داد و من آن را به مردم انتقال می دهم.

140,000 ریال150,000 ریال

پاک کردن