زندگی و آثار بزرگان نقاشی جهان

زندگی و آثار بزرگان نقاشی جهان، شامل زندگی نامه هنرمندان نقاش بزرگ جهان است. تمام جزییات زندگی این هنرمندان اعم از شکست و پیروزی به همراه توصیف روحیه و فراز و نشیب هایی که در زندگی آنان اتفاق افتاده است، در این مجموعه بیان شده است.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف